• Lorem ipsum

Meubols accepteert en gebruikt de algemene voorwaarden van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten met de volgende uitzonderingen en aanvullende voorwaarden:

ad 4.3:
raadpleeg onze voorwaarden voor bestellingen, transport en betaling om erachter te komen welke voorwaarden van toepassing zijn voor u.

ad 5.2 en 5.3:
Meubols aanvaardt artikel 5, sub 2 en sub 3 niet. Voor alle aansprakelijkheid met betrekking tot leveringstermijnen, gelieve artikel 5, lid 1 te raadplegen.

ad 6:
Meubols beperkt de meldtijd voor klachten tot 14 dagen na levering. Elke kennisgeving van een klacht die later dan 14 dagen na aflevering is ontvangen, kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van deze klacht.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN:
Meubols en de CENTRALE BOND VAN MEUBELFABRIKANTEN 
[NEDERLANDSE MEUBILAIRFABRIKANTENVERENIGING]

CLAUSULE 1 OFFERTES
1. Alle offertes die geen geldigheidsduur vermelden zijn vrijblijvend. 

2. De getoonde, bijgevoegde of aangekondigde modellen, afbeeldingen, tekeningen en afmetingen geven een algemene weergave van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie waardoor het daadwerkelijke ontwerp enigszins afwijkt van de bovengenoemde modellen, illustraties, tekeningen of afmetingen maar die niet resulteren in een essentiële verandering in het technische en esthetische ontwerp van de artikelen, vereisen niet dat de verkoper de koper een vergoeding en geeft de koper niet het recht om te weigeren te accepteren of te betalen voor de geleverde artikelen.

3. Afbeeldingen en tekeningen die de verkoper is gevraagd te verstrekken, blijven te allen tijde eigendom van de verkoper en moeten onmiddellijk op verzoek van de verkoper aan de verkoper worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de houder de waarde verschuldigd is van dergelijke illustraties en / of tekeningen zoals bepaald door de eigenaar. Deze bepaling is ook van toepassing indien de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat hij de illustraties en / of tekeningen wenst te retourneren.

CLAUSULE 2 AANVAARDING VAN BESTELLINGEN
1. Indien dit uitdrukkelijk per geval wordt bepaald, worden alle koop- en verkoopovereenkomsten aangegaan door de verkoper onder de opschortende voorwaarde dat uit de verkregen informatie blijkt dat de koper voldoende kredietwaardig is. 

2. Indien verkoper de koper niet binnen 25 werkdagen na het aangaan van de overeenkomst schriftelijk heeft gemeld dat de overeenkomst wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper niet kan worden uitgevoerd, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande dat de verkoper het recht uitoefenen zoals beschreven in het derde lid op elk gewenst moment.

3. Indien een koper jegens de verkoper in verzuim is met de afwikkeling van een overeenkomst, is de verkoper te allen tijde bevoegd, zelfs nadat hij met de uitvoering van een bestelling geheel of gedeeltelijk begonnen is, te eisen dat de koper zekerheid stelt voor de voldoening van zijn betalingsverplichtingen voordat de verkoper overgaat tot levering. 

4. Bestellingen door vertegenwoordigers zijn bindend voor koper en verkoper, met dien verstande dat de verkoper het recht heeft om de koper binnen 15 werkdagen schriftelijk op de hoogte te stellen dat hij de bestelling niet kan uitvoeren, of niet kan uitvoeren zoals in de ongewijzigde uitvoering. van een bestelling ontvangen via een vertegenwoordiger is onmogelijk vanwege omstandigheden die deze vertegenwoordiger redelijkerwijs niet had kunnen weten, in welk geval de bestelling als geannuleerd wordt beschouwd, tenzij de koper en de verkoper er nog overeenstemming over bereiken.

5. Wijzigingen in en annuleringen van bestellingen geïnitieerd door de koper worden niet van kracht totdat de verkoper zijn schriftelijke goedkeuring geeft, niettegenstaande de bepalingen hierover in clausule 5. Als de verkoper niet reageert binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering wordt de verkoper geacht hiermee te hebben ingestemd. 

6. Indien de verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft afgegeven waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of die een andere leveringsperiode bevat dan de door 

de koper gewenste, dient de verkoper uitdrukkelijk op deze afwijkingen in de bestelling te wijzen bevestiging of in een afzonderlijke kennisgeving. Indien de koper hier binnen 10 werkdagen niet schriftelijk op reageert, wordt het koopcontract als vastgesteld beschouwd.

7. Als een door de verkoper bevestigde bestelling met verwijzing naar de overeengekomen prijs en leveringstermijn door de koper wordt geannuleerd, zal de verkoper een vergoeding voor kosten in rekening brengen, op voorwaarde dat deze akkoord is gegaan met de annulering. 

8. Voor bestellingen met een factuurbedrag van minder dan € 230, brengt de verkoper een vergoeding in rekening vanwege de hogere kosten. Indien koper en verkoper hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt een vergoeding van € 12. 

9. Als een koop- en verkoopcontract tot stand komt nadat de particuliere klant van een koper de showroom van de verkoper heeft bezocht, kan de verkoper de koper een vergoeding vragen voor het uitvoeren van deze service.

10. Indien de verkoper op verzoek van de koper beslist om het door de koper bestelde meubilair te stofferen met behulp van door de koper verstrekt bekledingsmateriaal (zogenaamd eigen materiaal) of met behulp van stoffeermateriaal dat niet door de verkoper op voorraad wordt gehouden maar waarvoor hij heeft wel monsters beschikbaar (zogenaamd commissiemateriaal), het koop- en verkoopcontract vindt plaats onder de volgende algemene voorwaarden. 

1. Eigen materiaal moet franco aan de verkoper worden geleverd. 

2. De verkoper aanvaardt geen specificatie van de koper voor een bestelling van een groothandelaar, tenzij de verkoper hetzelfde materiaal in commissie bewaart. 

3. De koper moet zijn eigen materiaal voorzien van een label met de naam en het adres, het ordernummer en het artikelnummer.

4. Indien de koper speciale eisen stelt aan de richting van het weefsel of het patroon voor de verwerking van eigen materiaal dat het heeft verstrekt, zonder duidelijke verwerkingsinstructies te verstrekken, aanvaardt de verkoper hiervoor geen aansprakelijkheid. 

5. Restanten van eigen geleverde materialen kunnen nimmer worden teruggevorderd of komen voor vergoeding in aanmerking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

6. Voor eigen materiaal dat moeilijk te verwerken is (zeer los geweven materiaal, ontwerp waaraan moet worden gewerkt patroon, enz.) evenals voor leer en kunstleder op basis van textiel, evenals voor stoffering in twee kleuren, indien de stoffering hogere verwerkingskosten met zich meebrengt, zullen deze extra stofferingskosten aan de koper in rekening worden gebracht nadat deze hierover is geïnformeerd en heeft zijn toestemming gegeven. 

7. Voor meubels die zijn bekleed met eigen materiaal of commissiemateriaal, begint de leveringstermijn niet voordat het materiaal is ontvangen. De verkoper zal de koper op de hoogte stellen zodra hij het materiaal heeft ontvangen.

CLAUSULE 3 VERZENDING EN LEVERING
1. Als de artikelen worden verzonden met behulp van het vervoermiddel van de verkoper of door de vervoerders die ze in opdracht hebben gegeven, vindt de levering plaats door de artikelen op de begane grond in het magazijn van de koper aan te bieden. In dat geval worden de artikelen vervoerd op risico van de verkoper tot het moment van levering.

2. In alle andere gevallen vindt levering plaats zodra de artikelen zijn ingeleverd op het spoorwegstation of op de laadlocatie van een ander openbaar vervoermiddel dat zich het dichtst bij de fabrieken of magazijnen van de verkoper bevindt. In deze gevallen worden de zaken steeds op risico van de koper vervoerd, ook indien anders vermeld op de vervoersdocumenten, die ook de door derden vereiste "onvoldoende ingepakte" aangifte bevatten, tenzij de koper onmiddellijk na ontvangst een klacht bij de vervoerder indient. Tenzij de artikelen worden opgehaald door de koper in het magazijn van de verkoper, reizen ze met een vervoermiddel dat lokaal vaak wordt gebruikt en gekozen door de verkoper. Als de koper een andere vorm van transport aanvraagt, zijn de extra kosten die hiermee gemoeid zijn voor eigen rekening.

3. Alle artikelen worden vervoerd op kosten van de koper tenzij de vrachtkosten in de prijs zijn berekend. 

4. Indien de koper weigert om artikelen die hem op correcte en onbeschadigde wijze worden aangeboden onmiddellijk te accepteren, zijn alle daaruit voortvloeiende vrachtkosten, opslagkosten, enz. Voor zijn rekening.

ARTIKEL 4 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van de verkoper zolang de koper de vorderingen betreffende de vergoeding niet heeft betaald voor: 

- - 

zaken die door de verkoper aan de koper zijn geleverd of nog moeten worden geleverd op grond van het contract of werk of diensten die op grond van een dergelijk contract ook voor de koper zijn of nog moeten worden uitgevoerd, evenals met betrekking tot de claims wegens niet-naleving van dergelijke contracten.

De verkoper verwerft ook (gedeeltelijk) eigendomsrecht met betrekking tot deze items als zekerheid voor alle openstaande vorderingen op de koper, evenals met betrekking tot de items waarnaar het eigendomsrecht van de verkoper verloren gaat als gevolg van verwerking / verwerking, toetreding, specificatie of op een andere manier. Zodra de koper een of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen op de koper onmiddellijk en volledig opeisbaar en heeft de verkoper het recht om zijn rechten te doen gelden als gevolg van zijn eigendomsvoorbehoud, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst.

2. Vóór de eigendomsoverdracht waarnaar wordt verwezen, is de koper niet bevoegd om de geleverde artikelen te verkopen, te bezorgen of anderszins te vervreemden anders dan in overeenstemming met zijn normale bedrijfsuitvoering en het normale gebruik van de artikelen. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat de koper (voorlopig) surseance van betaling krijgt of failliet wordt verklaard. De koper mag in geen geval het artikel dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, dienen als zekerheid voor aanspraken van derden. 

3. Vóór de eigendomsoverdracht waarnaar wordt verwezen, heeft de verkoper te allen tijde toegang tot de items die erbij horen, waar deze zich ook bevinden.

4. In het geval dat de bepalingen van deze clausule worden geschonden, is de koper een boete verschuldigd van 10% van de openstaande vordering op het moment van de overtreding, onverminderd de bepalingen van clausule 10, onderafdeling 6. 

5. De koper kan met een derde afspreken dat deze laatste de koopprijs daarvoor zal betalen en in ruil daarvoor in de plaats komt van de vordering van de verkoper op de koper. In geval van betaling door een derde partij, die is gesubrogeerd in de vordering van de verkoper op de koper, vervalt het eigendomsvoorbehoud zoals beschreven in deze clausule.

6. In het geval van subrogatie zoals bedoeld in sub 5, zal de verkoper de behouden eigendom van de items waarvoor de derde de aankoopprijs heeft betaald overdragen aan de subrogated derde partij. Vanaf het moment van subrogatie houdt de koper de items die zijn beschreven voor de subrogated derde partij. 

7. Subrogatie van de vordering door en overdracht van de behouden eigendom aan een derde als bedoeld in de leden 5 en 6 doet niets af aan het feit dat de koper de verkoper kan confronteren in het geval de verkoper op enigerlei wijze faalt om te voldoen aan de contracten tussen hen gesloten.

ARTIKEL 5 DE LEVERINGSPERIODE
1. De genoemde levertijd is een benadering. De verkoper verbindt zich ertoe zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te voldoen, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke fout die hij redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen. Bij het niet nakomen van de leveringstermijn is de verkoper niet verplicht enige schadevergoeding te betalen, noch geeft hij de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

2. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk is bedongen dat de levering op of voor een bepaalde dag moet plaatsvinden - indien de leveringstermijn derhalve een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst vormt - zijn de gevolgen voor de koper van het niet nakomen door de verkoper de leveringstermijn is voor rekening van de verkoper, onverminderd het recht van de koper om het contract te ontbinden.

3. Indien niet aan de vermoedelijke leveringstermijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel is voldaan, krijgt de verkoper nog een termijn om nog te leveren. Deze extra periode is gelijk aan de oorspronkelijk veronderstelde levertijd met een maximum van één maand. Indien ook aan deze verdere leveringstermijn niet wordt voldaan, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en / of schadevergoeding te vorderen.

CLAUSULE 6 KLACHTEN
1. Eventuele klachten dienen binnen 1 jaar nadat de zaken zijn afgeleverd schriftelijk bij de verkoper te zijn ingediend. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de klacht echter onmiddellijk schriftelijk worden ingediend nadat de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de klacht onder de aandacht van de koper zijn gekomen. Elke levering moet als een afzonderlijke transactie worden beschouwd, dat wil zeggen dat klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering geen invloed hebben op vorige of volgende leveringen. 

2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid van klachten dient de koper de artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren op zichtbare gebreken.

3. Klachten die vanwege hun aard of gebruik niet binnen de gestelde termijn van 1 jaar na aflevering van de zaken kunnen worden ingediend, kunnen nog worden ingediend met inachtneming van het bepaalde in lid 1 en 2. 

4. Klachten over door de afnemer geleverde zaken de verkoper die al door de koper is verkocht, wordt alleen in behandeling genomen als deze door de koper schriftelijk is ingediend, bij voorkeur met behulp van een volledig ingevuld meubelserviceformulier dat is verstrekt door de Nederlandse Vereniging van Meubelproducenten (CBM). 

5. Indien een koper tijdig een klacht heeft ingediend, wordt de betreffende betalingstermijn verlengd - indien deze nog niet is overschreden - totdat het geschil is beslecht, of indien dit niet mogelijk is, totdat een rechterlijke uitspraak is uitgesproken.

6. In het geval van een vermeende toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, mag de koper de artikelen alleen retourneren aan de verkoper nadat de verkoper hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Als de verkoper niet reageert binnen de 10 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe van de koper, wordt de verkoper geacht zijn toestemming te hebben gegeven. Als de verkoper geen toestemming geeft, moet hij argumenten voor zijn weigering geven. Retourzendingen zonder schriftelijke toestemming van de verkoper ontslaan de koper niet van zijn verplichting om de factuurbedragen te betalen, en alle kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de koper.

7. Geen reparaties van welke aard dan ook en om welke reden dan ook gedaan aan geleverd meubilair door de koper of in opdracht van de koper zullen worden terugbetaald door de verkoper, tenzij de verkoper vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de uitvoering van deze reparaties.

CLAUSULE 7 GARANTIE
1. De verkoper verleent een garantie aan de koper en de eerste gebruiker voor het door de verkoper geleverde meubilair, gerekend vanaf de dag van de factuur gericht aan de koper, voor zover het defecten betreft die aan de verkoper kunnen worden toegerekend en die zich voordoen met normaal gebruik, op basis van de volgende afschrijvingsprocedure: 

- binnen 1 jaar na factuurdatum: 

de verkoper betaalt de kosten van de reparatie of vervanging, inclusief vrachtkosten binnen Nederland, volledig; 

- binnen 2 jaar na factuurdatum: 

2. 

de verkoper betaalt 2/3 van de kosten van de reparatie of vervanging, inclusief vrachtkosten binnen 

Nederland; 

- binnen 3 jaar na factuurdatum:

de verkoper betaalt 1/3 van de kosten van de reparatie of vervanging, inclusief vrachtkosten binnen 

Nederland. 

De genoemde termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden als het meubilair 

na de factuurdatum in gebruik is genomen. 

Ongunstige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke klacht uit en doet de waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die ondeskundige behandeling of ontoereikende zorg.

CLAUSULE 8 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door defecten in de geleverde artikelen beperkt tot het netto factuurbedrag van de geleverde artikel (en), tenzij de gevolgen van deze vrijstelling onredelijk kunnen worden aangetoond belastend voor de koper. 

2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen schade geleden door derden of gederfde inkomsten, tenzij de gevolgen van deze vrijstelling onredelijk bezwarend voor de koper blijken te zijn.

CLAUSULE 9 NIET-TOELAATBARE FALEN
1. Indien de verkoper verhinderd is de overeenkomst uit te voeren als gevolg van mobilisatie, gevaar voor oorlog, oorlog, stakingen, uitsluitingen of als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming van een andere aard, is de verkoper niet gebonden tijdsperiode en is ook gemachtigd om het contract dat zij heeft gesloten geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren zonder dat enige gerechtelijke maatregel vereist is. De verkoper moet de koper onmiddellijk op de hoogte stellen van het bestaan ​​van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming. 

2. Als een niet-toerekenbare fout de koper verhindert om het contract uit te voeren, is het resultaat uiteraard dat het niet kan worden gedwongen hieraan te voldoen. De koper moet de verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen van het voorkomen van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming.

3. In alle gevallen van niet-toerekenbare tekortkoming heeft de andere partij het recht om de overeenkomst te ontbinden als redelijkerwijs verwacht kan worden dat de overeenkomst niet zal worden voortgezet.

CLAUSULE 10 BETALING
1. Alle betalingen moeten binnen twee weken na factuurdatum netto en contant, zonder enige verrekening, door de verkoper worden ontvangen. Als de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de datum van aflevering als factuurdatum. 

2. Eventuele creditnota's worden verrekend met de volgende factuur, maar uiterlijk binnen één maand. 

3. Vanaf het moment dat betaling had moeten plaatsvinden, is de koper een rente verschuldigd van 1% van het 

factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de vervaldag is overschreden, tot een 

maximum van 10% per jaar. 

4. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige 

verplichting, hoewel de verkoper de koper een schriftelijke herinnering zal sturen alvorens verdere 

maatregelen te nemen.

5. In het geval dat een verschuldigd bedrag niet wordt betaald, betalingen worden opgeschort, de koper surseance van betaling aanvraagt, de koper faillissement aanvraagt ​​of het bedrijf van de koper wordt geliquideerd, heeft de verkoper het recht om het contract of het deel daarvan te ontbinden die nog niet is uitgevoerd, zonder verder oponthoud en zonder tussenkomst van de rechtbank, en om de nog niet betaalde artikelen terug te vorderen, onverminderd het recht op vergoeding van de schade die deze als gevolg van de bovenstaande. In dergelijke gevallen is elke claim die de verkoper op de koper heeft volledig en onmiddellijk opeisbaar.

6. Als gevolg van de loutere totstandkoming van de koopovereenkomst is de koper verplicht om alle buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand en advies voorafgaand aan de procedure, te betalen in verband met de niet-naleving door de koper van enige verplichting jegens de klant. verkoper, ongeacht de interesse waarnaar wordt verwezen in subclausule 3 van deze clausule. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van het gevorderde bedrag met een minimum van € 12. 

7. Indien de betaling niet op de vervaldag heeft plaatsgevonden, omvatten de in subdeel 6 genoemde kosten de verzendkosten voor herinneringsbrieven en de kosten die in rekening worden gebracht door partijen die door de verkoper zijn aangesteld om de schuld terug te vorderen, enz.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar de verkoper zijn maatschappelijke zetel heeft, voor zover deze buiten de bevoegdheid van de kantonrechter vallen.